"موسسه نوآوری در آموزش برای افغانستان"

دو هدف مبارزه با بی سوادی و نوآوری در آموزش را دنبال می کند.

موسسه غیر انتفاعی می باشد و تمام خدمات رایگان می باشد. در هر نقطه دنیا که هستید می توانید عضو موسسه شوید تا در تعلیم و تربیت اطفال محروم از سواد سهم بگیرید و از برنامه های آموزشی لذت ببرید.  

سایت موسسه و گایدلاین معلمین

 

برنامه حمایتی موسسه از اطفال محروم به کمک اسپانسر

 

فروشگاه حمایت از آموزش اطفال وطن

 

سایت تصویری و فتوژورنالیسم

 

صفحه نوآوری در آموزش کاردیولوژی برای داکتران