"موسسه نوآوری در آموزش برای افغانستان"

دو هدف مبارزه با بی سوادی و نوآوری در آموزش را دنبال می کند.

موسسه غیر انتفاعی می باشد و تمام خدمات رایگان می باشد. در هر نقطه دنیا که هستید می توانید عضو موسسه شوید تا در تعلیم و تربیت اطفال محروم از سواد سهم بگیرید و از برنامه های آموزشی لذت ببرید.  

برای ورود به سایت موسسه و گایدلاین معلمین اینجا را کلیک کنید!

 

.

 

برای ورود به سایت تصویری و فتوژورنالیسم اینجا را کلیک کنید!

 

برای ورود به صفحه نوآوری در آموزش کاردیولوژی، اینجا را کلیک کنید!