1- نام موسسه و مرکز موسسه
نام موسسه نوآوری در آموزش و پرورش برای افغانستان میباشد و مرکز آن در هلسینکی است.

2- اهداف و کارکردها
هدف موسسه این است که آموزش و پرورش را در افغانستان به کمک نوآوری در سیستم آموزشی رشد دهد و براساس نیازهای آموزشی افغانستان خدمات خود را ارایه دهد. همچنین هدف موسسه این است که از نظر معنوی و اقتصادی نوآوری در آموزش و پرورش را پشتیبانی کند و عملی بسازد. از دیگر اهداف موسسه مبارزه علیه بی‌سوادی و کاهش سطح بی‌سوادی در جامعه است
برای عملی ساختن این اهداف موسسه:
ـ در افغانستان مکاتبی را تاسیس می‌کند که بر مبنای ایده نوآوری در آموزش کار می‌کنند و به وسیله ایجاد این مکاتب برای سایر مکاتب و نظام آموزشی افغانستان مدل آموزشی ارایه می‌کند.
ـ خصوصا موسسه به اطفال فقیر توجه‌ی خاص دارد و برای آن‌ها امکانات آموزشی رایگان تا حد توان فراهم میسازد.
ـ برای رفع نیازهای موسسه اطلاعات علمی مربوط به پداگوژی و آموزش و پرورش جستجو میشود، همچنین نزم افزار و سخت افزار مورد نیاز تهیه میگردد.
ـ با موسسات هم راست همکاری می‌شود و همچنین با سکتور آموزشی فنلاند و نظام آموزشی افغانستان روابط و همکاری موثر ایجاد میشود.
ـ کورس های آموزشی راه اندازی می‌کند و زمینه‌ی برنامه های آموزشی-تمرینی را برای معلمان و کادر آموزشی فراهم میسازد.
ـ در تبلیغات و انتشار ایده‌های مربوط به نو‌آوری در آموزش و پرورش کوشش می‌کند.
ـ جلسات آموزشی، کورسها، مباحث و برنامه‌های تفریحی آموزشی را جهت گسترش ایده نوآوری در آموزش و پرورش راه اندازی می‌کند.
ـ برنامه‌های هنری و فرهنگی از جمله برگزاری نمایش‌گاه‌ها و مراسم فرهنگی برنامه‌ریزی و راه اندازی می‌شود.
برای حمایت از کارکرهای خود موسسه میتواند:
ـ بخششها، کمک‌ها و میراث‌ها را قبول کند و همچنین امکان دریافت بودجه از طریق انجام پروژه ممکن است.
ـ کسب اجازه از مراجع قانونی جمع آوری کمک، فروش اثار هنری و سایر تجهیزات قابل فروش برنامه‌ریزی میگردد.
ـ برای اجرایی کردن برنامههای موسسه می‌تواند مالک سخت افزار، زمین و یا ساختمان باشد.

3- عضوها
عضو اختصاصی موسسه کسی است که اهداف و کارکردهای موسسه را قبول کند.
عضو پشتیبان کسی است که می‌خواهد از اهداف و کارکردهای موسسه حمایت کند.
عضو افتخاری را هیئت مدیره میتواند باتوجه به نقش بسیار موثر فرد در پیش برد اهداف موسسه انتخاب کند.
تقاضای عضویت اعضای اختصاصی و اعضای پشتیبان تایید هیئت مدیره را نیاز دارد.

4- حق عضویت و حق شمولیت
از اعضای اختصاصی و از اعضای پشتیبان حق عضویت حق شمولیت براساس تصمیم هیئت مدیره اخذ می‌گردد. اعضای افتخاری حق عضویت پرداخت نمیکنند.

5- هیئت مدیره
کارکرهای موسسه را هیئت مدیره‌ای انجام میدهد که شامل مدیر مسئول انتخاب شده و دو تا هشت عضو اختصاصی انتخاب شده و هم چنین صفر تا هشت عضواللبدل می‌باشد. دوره کاری هيئت مدیره در فاصله بین دوجلسه سالانه میباشد.
هيئت مدیره از بین اعضایش معاون مدیر مسئول، منشی و مسئول مالی و سایر مسئولین مورد نیاز را انتخاب میکند.
هیئت مدیر با فراخوان مدیرمسئول یا در صورت نیاز معاون مدیر مسئول تشکیل جلسه میدهد، زمانی که آنها موضوعی را برای بحث داشته باشد یا آنکه حداقل نصف اعضای هیئت مدیره فراخوان تشکیل جلسه بدهند.
هیئت مدیره قدرت تصمیم‌گیری دارد وقتی که حداقل نصف اعضا به شمول مدیر مسئول یا معاون مدیر مسئول حضور داشته باشد.
نتیجه رای‌گیری با ارای بیشتر مشخص می‌شود و اگر آرا مساوی شود رای مدیر مسئول نتیجه را مشخص میکند.

6- مسئولین حقوقی موسسه مسئولیت‌های حقوقی موسسه را به عهده اعضایی از هیئت مدیره است که در اداره راجستر فنلاند ثبت شده اند. به علاوه مدیر مسئول که بقیه این مسئولین میتوانند شامل معاون مدیر مسئول، منشی یا مسئول مالی باشد.

7- دوره حساب رسی مالی یک سال تقویمی می‌باشد.

8- جلسات موسسه
در جلسات موسسه و جلسات هیئت مدیره موسسه، در صورت فراهم بودن امکانات تکنیکی، می توان از طریق اینترنت یا سایر روش‌های انتقال اطلاعات، شرکت کرد.
جلسه سالانه موسسه هر سال در تاریخ تعیین شده توسط هیئت مدیره از برج یک میلادی الی برج پنج میلادی برگزار می‌گردد. در جلسات سالانه هر عضو اختصاصی و عضو افتخاری یک حق رای دارد.
عضو پشتیبان در جلسات سالانه حق حضور و اعلام نظر را دارد. موضوعی در جلسه تصویب می شود که بیش از نصف آرای موافق از اعضا دارای حق رای را کسب کند.
اگر آرای به طور مساوی تقسیم شد، رای مدیر مسئول موسسه سرنوشت موضوع مورد بحث را تعیین می کند، یعنی اینکه با رای موافق مدیر مسئول قابل تصویت است و با رای مخالف مدیر مسئول تصویب نمی‌شود.

9- دعوت به جلسات موسسه
هیئت مدیره موسسه باید اعضای موسسه را حداقل هفت روز قبل از جلسه از طریق پست کتبی یا پست الکترونیکی، به جلسه دعوت نماید.

10- جلسه سالانه
در جلسه سالانه موضوعات ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:
1. آغاز جلسه.
2. انتخاب مدیر جلسه، منشی جلسه و دو نفر برای بررسی صورت جلسه، همچنین در صورت نیاز حداقل دو نفر برای شمارش آرائ.
3. اعلام جلسه از نظر قانونی بودن و قدرت تصمیم‌گیری داشتن.
4. عناوین و موضوعات جلسه مورد قبول قرار می‌گیرد.
5. حسابرسی سالانه، گزارش سالانه و گزارش بازرس مالی و کاری موسسه، ارائه می‌گردد.
6. حسابرسی سالانه تائید می‌گردد و هیئت مدیره قبلی و مسئولین قبلی از بار مسئولیت خلاص می‌شوند.
7. برنامه‌ی کاری، درآمد و مخارج و همچنین حق عضویت اعضا مورد بحث و تایید قرار می‌گیرد.
8. مدیر مسئول موسسه و سایر اعضا هیئت مدیره انتخاب می‌شوند.
9. یک یا دو بازرس کاری و بازرس کاری ذخیره، یک یا دو بازرس مالی و بازرس مالی ذخیره انتخاب می‌گردند.
10. سایر موضوعات جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در صورتی که عضو موسسه بخواهد که یک موضوع در جلسه سالانه مورد بررسی قرار گیرد، او باید موضوع را به صورت کتبی و سر وقت به هیئت مدیره اطلاع دهد، تا موضوع در جلسه سالانه قابل بررسی باشد.

11- تغییر اساسنامه و انحلال موسسه
برای تغییر اساسنامه یا انحلال موسسه در جلسه موسسه، به حداقل سه چهارم آرای موافق نیاز است. در دعوتنامه باید موضوع جلسه، یعنی تغییر اساسنامه یا انحلال موسسه ذکر شود. در صورت انحلال موسسه، دارایی موسسه در جهت اهداف موسسه با تصمیم موسسه مصرف می‌گردد.