1- هدف موسسه توسعه و نوآوری در سیستم آموزشی است و حمایت از نوآوري چه در عرصه‌ی مادی و معنوي در شیوه آموزش و پرورش در افغانستان است.

2- منابع مالی موسسه از حق عضویت اعضاء، کمک افراد خیر و موسسات دولتی و غیردولتی قابل تامین است.

3- موسسه به هیچ ارگان و جریان سیاسی داخلی و خارجی وابسته نبوده بناً کمکی که خواست آن استفاده سیاسی باشد را اجازه نمیدهد و رد میکند.

4- ایجاد مکتب در افغانستان تحت نظر موسسه که براساس دستورالعمل‌های پذیرفته شده جهانی تدریس میشود و همچنان موسسه دستورالعمل های آموزشی را با فعالیت های انتشاراتی و اطلاعاتی با مکاتب و سایر موسسات آموزشی به اشتراک میگذارد.

5- مکتب ایجاد شده که تحت نظر موسسه فعالیت میکند غیرانتفاعی می‌باشد و در قدم اول کودکان مستحق و مستعدی که از امکانات آموزشی برخوراد نیستند را برای کم کردن میزان بیسوادی در جامعه تحت پوشش آموزشی قرار میدهد.

6- موسسه درصدد تامین و ایجاد منابع و شیوه‌های جدید علمی آموزشی بوده و همواره آن را با سایر موسسات آموزشی به اشتراک میگذارد.

7- همکاری موسسه با سایر موسسات مشابه که در بخش آموزش و پرورش در فنلاند و افغانستان فعالیت دارند.

8- فراهم کردن شیوه‌های تدریسی جدید با معیارهای جهانی پذیرفته شده برای مکاتب.

9- موسسه میتواند با دایر کردن جلسات ملی و بین اللملی، سیمینارها و کورس‌های کوتاه مدت و درازمدت آموزشی به اهداف خود نزدیک شود.

10- ایجاد سیستم مراقبت صحی شاگردان مکاتب، انتقال معلومات صحی از طریق شاگردان به والدین و اجتماع و تشخیص دقیق و به موقع امراض.

11- حمایت از ابتکارت هنری که خلاقیت و نوآوری را در شاگرد شناسایی و پرورش میدهد.

12- موسسه برای افرادی حق‌عضویت میدهد که اهداف و برنامه‌های موسسه را قبول کند و کسانی که درخواست عضویت در موسسه را میدهند از طرف هیئت مدیره با در نظرداشت منافع موسسه درخواست شان قبول یا رد میشود. هر عضو موظف به پرداخت حق عضويت است و در صورت عدم پرداخت، عضويتش باطل مي شود. حق عضويت اعضاء فقط براي تامين هزينه‌های آموزشی شاگردان استفاده مي‌شود.