برای دریافت اطلاعات درباره دوره آموزشی اینجا را کلیک کنید!


شروع دوره : 21 جدی 1398

محل ثبت نام: کابل ناحیه ششم ،چهارقلعه چهاردهی، قلعه علی مردان ، روبروی تانک تیل احمد یار ، سرکوچه شفاخانه سراپا آرمان ملی ، چسبیده به ساختمان کریم زاده تاور ، دروزاه جیگری ،آموزشگاه نوآوری در آموزش.

شماره تلفن: 0202572111 / 0792157535