در مکاتب ابتدایی فنلند سعی می کنند تا میزان تکلیف خانگی بسیار کم باشد. شاگرد بخشی از تکلیف خانگی خود را در صنف انجام می دهد. مثلا در درس ریاضی که شاگرد نیاز به کمک معلم دارد انجام بخشی از تکلیف در مدرسه صورت می گیرد. برخی شاگردان مستعدتر که سرعت عمل بیشتری دارند، حتی تمام تکلیف ریاضی خود را در مکتب انجام می دهند. نوع تکلیف خانگی لزوما نوشتاری نمی باشد و باید متناسب با سن و روحیه اطفال برنامه ریزی شود. به طور مثال در درس ریاضی در صنف اول تکلیف خانگی با رنگ آمیزی اشکال همراه می شود تا برای طفل کار خانگی جذابیت داشته باشد. در مثالی دیگر در صنف سوم در درس "محیط زیست" یک کار خانگی جمع آوری گل و گیاه از اطراف خانه و سپس صحبت درباره مشخصات آن در صنف می باشد. مثالی دیگر جمع آوری مواد لازم برای کاردستی از جنگل می باشد.

کارخانگی مکتب نباید زیاد باشد، چون برای کودک مسولیت سنگینی است. برای کودک نیاز است تا وقت کافی برای بازی کردن و استراحت داشته باشد. والدین باید از مشکلات یادگیری فرزندان خود با معلم حرف بزند.
انجام دادن کارخانگی ارتباط دارد به این که شاگردان به چی میزانی علاقه به مکتب و مضامین آن دارد. دانش آموزانی که کارهای خانگی را انجام می دهند نگرش مثبتی به آموختن دارند، نسبت به دانش آموزانی که کارهای خانگی را انجام نمی دهند.
معلمان باید به طور مرتب کارهای خانگی شاگردان را بررسی کنند. این طور شاگردان مسولیت انجام دادن کارهای خانگی را به دوش میگیرند. هنگام برنامه ریزی معلم باید اهداف تکالیف را مشخص کند تا دانش آموز بتواند به خوبی انجام تکالیف را انجام دهد.