نحوه کار گروهی در صنف های ابتدایی باید متناسب به سن و روانشناسی اطفال برنامه ریزی شود. کار گروهی چند هدف مشخص را دنبال می کند. از مهمترین اهداف کار گروهی یادگیری روش تحقیق و جستجوی اطلاعات است. طوریکه یادگیری شاگردان در گروه از یکدیگر فعالانه صورت می گیرد و شاگردان می آموزند که چگونه به صورت گروهی به اطلاعات مورد نیاز خود برای حل مساله دسترسی پیدا کنند. شاگردان از کمک یکدیگر بهره مند می شوند و فعالیت اجتماعی متناسب و موثر را در گروه تجربه می کنند. مثلا در کلاس علوم می توان شاگردان را به چند گروه تقسیم کرد و به هر گروه نام یک حیوان را برای موضوع تحقیق داد تا با همکاری گروهی اطلاعات جالب مربوط به حیوان را پیدا کنند و در مورد آن یک پوستر درست کنند. مجموع پوسترها می تواند یک کتاب یا مجله کوچک را درباره حیوانات شکل دهد که برای مطالعه می توان به صنف های دیگر یا مکاتب دیگر عرضه کرد. در کلاس ریاضی به طور مثال می توان تمرینات را در گروه های 3-4 نفره حل کرد تا شاگردان در صورت نیاز در مورد یک تمرین با هم همفکری کنند. برای تقویت کار گروهی و اخلاق اجتماعی در صنف های پایین تر، معلم و شاگردان می توانند یک شکل بزرگ را با همدیگر رنگ آمیزی کنند.