تخیل و بازی بخش اساسی از زندگی اطفال است. لذا اگر آموزش با بازی همراه گردد قدرت یادگیری طفل بهتر می شود و روند یادگیری طبیعی تر و جذاب تر می گردد. قصه و موسیقی تاثیر مشابهی دارند. مثلا می توان برای شاگردان صنف اول آموزش حروف را با شعر و موسیقی همراه کرد، آموزش اعداد را با استفاده از قصه انجام داد. در فنلند ریاضی را در پیش دبستانی و صنف اول با کمک قصه یک خانواده خرس آموزش می دهند. مثلا وقتی که خرس پدر و خرس مادر بعلاوه خرس خرد با هم صبحانه می خورند به چند کاسه نیاز است 3=2+1