روش تدريس باید فعال باشد، یعنی که در آن شاگردان در جريان آموزش نقش فعالي به عهده دارند و معلم نقش راهنما و هدايت کننده را ايفا مي کند . تعامل دو طرفه بين دانش اموزان و معلم وجود دارد. طوریکه ایجاد سئوال، جستجوی اطلاعات به طور شخصی، تحقیق گروهی، بحث و نتیجه گیری اجزا مهم این روند یادگیری می باشند.