اصل برابری فرصت های آموزشی برای شاگردان یک صنف، باید رعایت گردد. چیدمان چوکی ها یا نیمکت ها باید طوری باشد که معلم به همه شاگردان دسترسی یکسان داشته باشد. نباید شاگردی تحقیر شود یا مورد بی توجهی قرار گیرد. نباید شاگردی به طور خاص مورد علاقه معلم باشد. رعایت عدالت در آموزش یک اصل مهم است. طوریکه هیچ طفلی نسبت به طفل دیگر لیاقت بهره بردن از آموزش بهتری را ندارد، لذا توازن و تعادل باید رعایت گردد. شاگردان استعدادهای متفاوت در زمینه های مختلف دارند. وظیفه سیستم آموزشی کشف این استعداد و ایجاد زمینه های مساعد برای بروز خلاقیت فرد است. این روند برای تمام شاگردان باید یکسان صورت گیرد، با آنکه خلاقیت آن ها در زمینه های کاملا متفاوتی بروز خواهد کرد. نباید به استعدادی یا خلاقیتی نسبت به دیگری بهای بیشتر داده شود. مثلا برای سیستم آموزشی، استعداد در ریاضیات به اندازه هنر یا ورزش اهمیت دارد. لذا بین شاگردان با استعدادهای متفاوت دلیلی برای تبعیض وجود ندارد.

استفاده از برچسپ شاگرد باهوش، شاگرد تنبل و اصطلاحات مشابه چه در گفتار و چه در عمل مجاز نمی باشد. اصل رعایت عدالت در آموزش با توجه به اهمیت اجتماعی آن برقرار می گردد. چراکه تمام این شاگردان در آینده وارد جامعه کاری می شوند، لذا تحقیر یک استعداد یا شغل خاص باعث نقص فعالیت اجتماعی در آن قسمت خواهد شد. برای اجتماعی تمام اجزا آن اهمیت دارند، لذا سیستم باید با تمام افراد برخورد عادلانه کند. بر همین اساس در فنلند مکاتب خصوصی وجود ندارند و امکانات آموزشی در تمام کشور بطور استاندارد و یکسان تقسیم شده است. در این رابطه به کلیپ شماره 3 (عدالت در آموزش) مراجعه کنید.