روند یادگیری باید لذت بخش، فعال و هدفمند باشد. يادگيري براي دانستن اطلاعات مورد نیاز، یادگیری براي انجام دادن فعالیت های زندگی، يادگيري براي زيستن و براي با هم زيستن صورت می گیرد. رعایت تنوع و گستردگی در نحوه آموزش، آن را برای طفل لذت بخش می کند و دید طفل را به مسایل مربوطه باز می کند، طوریکه طفل را به مسیر تفکر راهنمایی می کند، اینگونه روند یادگیری فعال می شود. در برنامه آموزشی تنوع باید متناسب با سن و روانشناسی اطفال برنامه ریزی شود.