طبیعت معلم قدرتمندی است و چیزهای زیادی وجود دارد که بچه ها می توانند در حیاط مدرسه یاد بگیرند که آن را نمی توانند در یک کلاس درسی بیاموزند. دانش آموزان در زمانی که در موقعیت های مختلف قرار می گیرند، موضوع را بهتر می آموزند و توانایی های شاگرد افزایش پیدا می کند. آزمایشات در فضای باز برای دانش آموزان موقعیتی خواهد بود که باعث ایجاد درک عمیقی از مفهوم درسی خواهد شد، نسبت به این که آنها فقط در کلاس شنونده مطلب باشند. دانش آموزان نسبت به کلاس درسی در فضای باز کنجکاوتر هستند. طبیعت نیز به دانش آموزان با مشکلات رفتاری اجتماعی و عاطفی کمک می کند.
مثلا یکی از روش هایی که می شود از منابع طبیعی استفاده کرد پرورش سبزیجات در باغ ها و تعلیم دادن به دانش آموزان درباره اینکه غذا از کجا می آید.