الف : به مسئولین :

امکانات زیادی در اختیار آموزگاران و مدارس بگذارند
آموزگاران موفق را تشویق کنند.
برنامه ای برای اینکه همه ی معلمان از آموزش های ضمن خدمت استفاده کنند داشته باشند.
به پیشنهادهای معلمان موفق و دلسوز احترام بگذارند.
در کنار تعلیم به پرورش جسم و روح دانش آموزان بپردازند.

ب : به معلمان

برای اجرای راه حل ها و بهتر کردن فضای آموزشی باید فرصت ها را غنیمت شمرد .
همیشه برای موفقیت خود باید از والدین دانش آموزان و بقیه ی همکاران همکاری گرفت .
برای موفقیت و به نتیجه رسیدن باید تشویق را مد نظر قرار داد .
برای برطرف کردن مشکلات بهتر است تحقیق و پژوهش کرد .
به دانش آموزان احترام گذاشت و با آنان صمیمی بود .
روشهای ارائه شده را هر سال در اختیار بقیه ی همکاران قرار داد .
اگر در صنف با مشکلی برخورد کردند حتماً به مسئولین و همکاران در میان بگذارند چون به تنهایی به نتیجه ی خوبی نمی توان رسید .
از دانش آموزان به عنوان معلم ثانی و همیار معلم کمک بگیرند .
با والدین دانش آموزان ارتباط داشته باشند .

ج : به دانش آموزان

به گفته های دبیران احترام بگذارند.
به سخن والدین توجه کنند.
در کلاس درس به هنگام ورزش ارامش خود را حفظ کنند.
ادب و اخلاق ورزشی را در همه ی زمینه ها رعایت کنند.
به گفته های مشاورین توجه کرده و از کتاب های آموزشی در کنار کتاب های درسی استفاده کنند
اخلاق نیکو و آرامش و خوش خلقی را به دیگران نیز آموزش دهند.
از گوش کردن به فیلم های خشن و جنگی بپرهیزند.