علل دروغگویی

1- آمیختگی واقعیت و خیال پردازی در ذهن کودک
2- وجود فشارها و تهدیدها در زندگی کودک
3- وجود الگوهای دروغگویی در اطراف کودک
4- عدم اعتماد به نفس در کودک
5- نیازهای ارتباطی (به این دلیل که دیگران رابطه ی مناسبی با او ندارند.)
6- رهایی از رنج و ناراحتی
7- جلب توجه دیگران(به دلیل موردتوجه قرار نگرفتن)

نشانه های دروغگویی دانش آموزان در مدرسه

1- در مورد همه ی موضوع ها و حتی کوچک ترین جزئیات اغراق می نماید.
2- درباره ی آنچه که انجام داده و انجام نداده دروغ می گوید.
3- تلاش میکند از راه دروغ گفتن در باره ی خود و سایرینفتصور خود را در نظر دیگران بهبود بخشد.
4- معمولاً چنین دانش آموزی تنها است.
5- انتقادات سایرین را نسبت به خود نمی پذیرد و تلاش میکند تا از راه سر هم نمودن داستان هایی معایب خود را پوشش دهد.
6- تلاش می کند که حمایت دیگران اعم از والدین،همکلاسان،معلمان، مدیران و مشاوران را نسبت به دروغ های خود به دست آورد.

آثار و پیامدهای دروغگویی

1- یک جو منفی درکلاس ایجاد می شود به طوری که معلم و دانش آموزان باید مراقب رفتارهای فرد دروغگو باشند.
2- این دانش آموز از سوی معلم و همکلاسان خود طرد می شود.
3- معلم وهم کلاسان دانش آموزدروغگودرمقابل اوحالت تدافعی به خود می گیرند.
4- ممکن است معلم به این نتیجه برسد که وضعیت نا امید کننده بوده و این دانش آموز تغییر ناپذیراست.
5- هیچ کس یک دروغ گو را دوست ندارد و این امر مسأله را تشدید می کند و باعث رنجش و افسردگی دانش آموز دروغگو می شود.