به نظر آقای محمد حسین هاشمی اخلاقی، یک مدیر مکتب در افغانستان باید شرایط ذیل را داشته باشد:

اول : دانش ودانایی لازم برای مدیریت.
دوم : مهارت ارتباطی خوبی داشته باشد زیرا مدیر از یکسو با معلمان از جانب دیگر با دانش آموزان والدین مسوول یا مسئولین مکتب می بایست ارتباط موثر داشته باشد با هرکدام از مجموعه های نامبرده نتواند ارتباط موثر برقرار کند برنامه دچار مشکل می شود.
سوم : توانایی تدوین پلان آموزشی پلان فرهنگی پلان بودجوی که شامل جذب هزینه ومصرف آن می گردد می باشد.
چهارم: مقبولیت میان معلمان؛ اگر معلم احساس کند مدیر توانایی لازم را ندارد انگیزه وخلاقیت برای کار پیدا نمی کند.
پنجم: نظارت مستمر بر معلمان
ششم: پشت کار وصداقت
هفتم: تجربه لازم مدیریتی
هشتم : آشنای با فرهنگ اداری افغانستان برای پیشبرد رسمیات کار مکتب.
نهم: منظم وبا انضباط که اگر مدیر بی نظم باشد سایر کارمندان نیز چنین خواهد شد.

البته موارد دیگری نیز می توان اضافه نمود.
نیروی انسانی صالح؛ سالم؛ توانا ومسولیت پذیر سرمایه اصلی موضوعات همانند آموزش وپرورش است.