تأثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر فضیلت سازمانی معلمان با میانجیگری اعتماد و تعهد سازمانی

هدف کلی پژوهش حاضر تبیین تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر فضیلت سازمانی با واسطه‌گری اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد است. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی با استفاده از الگوی معادلات ساختاری است. نمونۀ تحقیق 300 نفر از معلمان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی مورگان تعیین شدند. گردآوری داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسش‌نامۀ رهبری اخلاقی کالشون و همکاران (2011)، پرسش‌نامۀ سرمایۀ اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسش‌نامۀ فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) انجام شد. پس از تایید روایی و پایایی، این مقیاس‌ها بین نمونه توزیع شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم‌افزار آماری 19 SPSS و Smart PLS.2 به‌کار گرفته شد. نتایج گویای آن بود که سبک رهبری اخلاقی با فضیلت سازمانی رابطۀ معناداری دارد؛ این رابطه به‌ویژه هنگامی‌که متغیرهای میانجی اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی وارد معادله می‌شوند، از استحکام بیشتری برخوردار است. به‌ بیان ‌دیگر می‌توان گفت که اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی، شدت تأثیر رهبری اخلاقی را بر فضیلت سازمانی افزایش می‌دهند.

 

مقایسۀ اثربخشی مدیریت مدارس هیأت‌امنایی با مدیریت مدارس عادی

The main purpose of this study was to compare management effectiveness in co-operator schools with public schools

نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر مدارس هیأت‌امنائی موردمطالعه دارای اثربخشی بیشتری هستند و از مقایسۀ اثربخشی مدارس مذکور پی می‌بریم که مدارس هیأت‌امنایی اثربخش‌تر از مدارس عادی‌اند. همچنین تفاوت معنی‌داری از نظر میزان اثربخشی در مدارس پسرانه و دخترانه وجود ندارد.