موسسه با ايجاد کارشيوه هاي ساده و واضح زمينه اشتراک وطنداران را در مبارزه با بي سوادي و نوآوري در آموزش فراهم مي کند.