برای خرید شماره کالا را به ایمیل ieaf@yahoo.com ارسال نمایید. همچنین می توانید از WhatsApp & Viber 00358443514711 استفاده نمایید. به مکان جنس توجه نمایید. چراکه کالا باید توسط خریدار قابل تحویل گرفتن باشد یا که توسط فروشنده قابل ارسال با پست باشد.


  • Smartwatch ticwatch

    ساعت هوشمند با قابلیت هایی که هر ساعت هوشمندی دارد مانند نشان دادن تغییرات نبض در ورزش، یادداشت، زنگ بیداری، وصل شدن به موبایل و ...

    سالم و با کیفیت، استفاده نشده و در حد کالای نو، قیمیت 90 یورو، تمام مبلغ برای آموزش اطفال هدیه می شود.

    مکان شهر تامپره، فنلند

    شماره کالا 1-F-2019