1- مدیر فروشگاه از سالم بودن و با کیفیت بودن کالا بر اساس گفته فروشنده اطمینان حاصل می کند.

2- وظیفه فرستادن کالا یا تحویل گرفتن آن بطور حضوری به عهده فروشنده و خریدار بطور توافقی می باشد.

3- وظیفه مدیریت فروشگاه برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده است. همچنین او بر اجرا شدن قوانین فروشگاه توسط خریدار و فروشنده نظارت می کند.

4- خریدار پس از خرید کالا به دلیل ایجاد پیچیدگی مالی حق پس فرستادن کالا را ندارد.

5- اگر خریدار از خرید خود و یا برخورد فروشنده به دلیلی رضایت ندارد، موضوع را به اطلاع مدیر فروشگاه می رساند تا دلیل بررسی شود.

6- اگر فروشنده از رفتار خریدار به دلیلی رضایت نداشت، موضوع را به اطلاع مدیر فروشگاه می رساند.

7- فروشنده یا خریداری که قوانین فروشگاه را نقض کنند در آینده امکان همکاری با فروشگاه را نخواهند داشت.

8- در گزارش مالی موسسه درآمد حاصل از فروشگاه از فروش کالا تشریح می شود و محل خرج آنها برای اطفال در مکتب توضیح داده می شود. این بخش از گزارش مالی توسط مدیر فروشگاه و مسئول مالی تنظیم می شود.

9- خریدار و فروشنده حق دارند به این گزارش مالی دسترسی داشته باشند و از نحوه مصرف این مبلغ در مکتب اطلاع یابند.

10- در صورت انتقاد یا پیشنهاد نسبت به نحوه مصرف درآمد فروشگاه در مکتب، خریدار و فروشنده می توانند موضوع را به اطلاع مدیر فروشگاه برسانند.